Regulamin sklepu


 1.    Sklep internetowy Gruszka2005 znajdujący się pod adresem www.gruszka2005.pl jest integralna częścią FIRMY-GRUSZKA Katarzyna Gruszka z siedzibą w Toruniu.
  Adres pod którym została zarejestrowana prowadzona działalność gospodarcza to:
  FIRMA-GRUSZKA
  Marek Gruszka
  ul. Nad Strugą 2 B/ 41
  87-100 Toruń

  numer NIP 872-191-73-36
  numer identyfikacyjny REGON 340170523 (w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej )
 2.  
   
 3. Domniemywa się, że Kupujący , składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 4.  Przez złożenie zamówienia równoznacznego z umową na zakup towaru, należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Gruszka2005.
  Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 5.  Zamówienia składane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok. Zamówienia telefonicznie przyjmowane są pod numerem tel. 607 188 945 w godzinach od 8:00 do 17:00 (w dni robocze). Zakup i odbiór osobisty w sklepie możliwy w dni robocze,w godzinach od 8:00 do 16:00. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze sklepu i realizacji zamówień.

 6.    
 7.  Gruszka2005 w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 8. Ewentualna weryfikacja zamówienia może nastąpić jedynie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Gruszka2005, ale jedynie przed momentem wysłania lub odbioru osobistego towaru.

 9. W przypadku gdy Gruszka2005 nie jest w stanie skompletować w całości zamawianego towaru ( oznaczenie w opisie produktu „towar dostępny na zamówienie”) w określonym terminie, klient poinformowany o tym, ma prawo wyboru częściowej realizacji, wydłużenia terminu oczekiwania lub też anulowania całego zamówienia o czym zobowiązany jest poinformować Gruszka2005.

 10.  Wszystkie ceny w sklepie podawane są wraz z naliczonym dla danego produktu podatkiem VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 11.  Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a także wprowadzaniu i usuwaniu promocji. Jednak cena towaru, która była podana w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego jak i sprzedającego chyba, że w opisie towaru jest adnotacja „towar dostępny na zamówienie”. W tym przypadku zamówienie jest wiążące dla obu stron po uprzednim porozumieniu się stron co do ceny towaru.

 12.  Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

 13.  Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta.

 14.   Wysyłka zamówionego towaru (produkty stale dostępne) jest realizowana w przypadku wcześniejszej wpłaty na konto, w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie lub w dniu następnym (tylko dni robocze). Natomiast wysyłka towaru zamówionego z opcją pobraniową jest finalizowana w dniu złożonego zamówienia lub w dniu następnym (tylko dni robocze).

 15.  Wyjątkiem od punktu 11 jest sytuacja gdy wśród zamawianych produktów znajduje się towar oznaczony w opisie „towar dostępny na zamówienie”. Termin realizacji takiego zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

 16.  W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

 17.  Klient ma prawo wybrać sobie formę płatności (tj. wcześniejsza wpłata na konto Gruszka2005 lub przesyłka pobraniowa) oraz sposób w jaki ma być wysłana do niego przesyłka (tj. paczka Poczta Polska, list polecony Poczta Polska, przesyłka kurierska).

 18.   Gruszka2005 nie bierze odpowiedzialności za nieterminowość w dostawie wysłanych przesyłek Pocztą Polską lub firmami kurierskimi.

 19.  
 20.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 21.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Gruszka2005 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 22. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05 2014 roku o ochronie praw konsumentów klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby skorzystać z tego prawa należy poinformować Gruszka2005 o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku zwrotu zakupionego towaru z zachowaniem powyższej procedury Gruszka2005 zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi wszelkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gruszka2005), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gruszka2005 została poinformowana o decyzji zwrotu towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat z tym zwrotem. Jednak Gruszka2005 zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jej dowodu jej odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Zwracany towar należy odesłać na adres FIRMY-GRUSZKA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gruszka2005 została poinformowana o zwrocie towaru. Termin zostanie zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu zakupionego towaru i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 24. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z polityka Prywatności sklepu internetowego Gruszka2005.

 25. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.