Regulamin sklepu

  1.    Sklep internetowy Gruszka2005 znajdujący się pod adresem www.gruszka2005.pl jest integralna częścią FIRMY-GRUSZKA Marek Gruszka z siedzibą w Toruniu.
   Adres pod którym została zarejestrowana prowadzona działalność gospodarcza to:
   FIRMA-GRUSZKA
   Marek Gruszka
   ul. Nad Strugą 2 B/ 41
   87-100 Toruń

   numer NIP 872-191-73-36
   numer identyfikacyjny REGON 340170523 (w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej )
  2. Domniemywa się, że Kupujący , składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
  3. Przez złożenie zamówienia równoznacznego z umową na zakup towaru, należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Gruszka2005.
  4. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  5. Zamówienia składane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok. Zamówienia telefonicznie przyjmowane są pod numerem tel. 607 188 945 w godzinach od 8:00 do 17:00 (w dni robocze). Zakup i odbiór osobisty w sklepie możliwy w dni robocze,w godzinach od 9:00 do 16:00. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze sklepu i realizacji zamówień.
  6. Gruszka2005 w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
  7. Ewentualna weryfikacja zamówienia może nastąpić jedynie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Gruszka2005, ale jedynie przed momentem wysłania lub odbioru osobistego towaru.
  8. W przypadku gdy Gruszka2005 nie jest w stanie skompletować w całości zamawianego towaru ( oznaczenie w opisie produktu „towar dostępny na zamówienie”) w określonym terminie, klient poinformowany o tym, ma prawo wyboru częściowej realizacji, wydłużenia terminu oczekiwania lub też anulowania całego zamówienia o czym zobowiązany jest poinformować Gruszka2005.
  9. Wszystkie ceny w sklepie podawane są wraz z naliczonym dla danego produktu podatkiem VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
  10. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a także wprowadzaniu i usuwaniu promocji. Jednak cena towaru, która była podana w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego jak i sprzedającego chyba, że w opisie towaru jest adnotacja „towar dostępny na zamówienie”. W tym przypadku zamówienie jest wiążące dla obu stron po uprzednim porozumieniu się stron co do ceny towaru.
  11. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
  12. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta.
  13.   Wysyłka zamówionego towaru (produkty stale dostępne) jest realizowana w przypadku wcześniejszej wpłaty na konto, w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie lub w dniu następnym (tylko dni robocze). Natomiast wysyłka towaru zamówionego z opcją pobraniową jest finalizowana w dniu złożonego zamówienia lub w dniu następnym (tylko dni robocze).
  14. Wyjątkiem od punktu 11 jest sytuacja gdy wśród zamawianych produktów znajduje się towar oznaczony w opisie „towar dostępny na zamówienie”. Termin realizacji takiego zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
  15. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
  16. Klient ma prawo wybrać sobie formę płatności (tj. wcześniejsza wpłata na konto Gruszka2005 lub przesyłka pobraniowa) oraz sposób w jaki ma być wysłana do niego przesyłka (tj. paczka Poczta Polska, list polecony Poczta Polska, przesyłka kurierska).
  17.   Gruszka2005 nie bierze odpowiedzialności za nieterminowość w dostawie wysłanych przesyłek Pocztą Polską lub firmami kurierskimi.
  18.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Gruszka2005 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
  20. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05 2014 roku o ochronie praw konsumentów klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby skorzystać z tego prawa należy poinformować Gruszka2005 o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku zwrotu zakupionego towaru z zachowaniem powyższej procedury Gruszka2005 zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi wszelkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gruszka2005), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gruszka2005 została poinformowana o decyzji zwrotu towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat z tym zwrotem. Jednak Gruszka2005 zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jej dowodu jej odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  21. Zwracany towar należy odesłać na adres FIRMY-GRUSZKA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gruszka2005 została poinformowana o zwrocie towaru. Termin zostanie zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  22. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu zakupionego towaru i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  24. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  25. Gruszka2005 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

             
              Dane Osobowe

               Zasady gromadzenia, przetwarzania, ich wykorzystania.


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.gruszka2005.pl (dalej zwany Serwisem) przez Firmę Gruszka Marek Gruszka ul. Nad Strugą 2 B/ 41 87-100 Toruń, działającą  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, posługującej się numerem  NIP: 872-191-73-36 oraz numerem REGON: 340170523 (dalej zwaną Sklepem Internetowym).

 Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

 

 Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

 

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies".

 
Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 

Sklep Internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie, będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji:

 nazwisko i imię;

 

adres zamieszkania;

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

numer NIP;

adres poczty elektronicznej;

numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania  zakupu i ewentualnej rejestracji w ramach Serwisu. Sklep Internetowy będzie przetwarzał Państwa dane do momentu żądania o usunięcie danych. Taka polityka ma na celu ułatwienie klientowi składania zamówienia po raz wtóry.

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@gruszka2005.pl i numeru telefonu 607188945. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszystkich własnych danych osobowych z naszych systemów (z wyłączeniem tych danych, które musimy przechowywać przez określony czas ze względu na ewidencję dokumentów księgowych).

 

 Marketing Sklepu Internetowego

 

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, na przykład przez wysłanie maila z informacją o cofnięciu zgody pod adres sklep@gruszka2005.pl.

 
Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych.

 Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracała się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

 W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

Macie Państwo możliwość podglądu, przeniesienia i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@gruszka2005.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@gruszka2005.pl.

 

 Inne strony internetowe

 

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów

 

 W ramach prowadzenia działalności Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych Państwa wyszczególnionym poniżej podmiotom. Przekazanie danych nie wiąże się ze sprzedażą danych, jest realizowane w sposób bezpieczny i jest niezbędne w celu wysyłki zamówienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 W zależności od wyboru sposobu dostawy dane mogą zostać przekazane przewoźnikowi wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia:

 

 Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, REGON: 010684960 NIP: 5250007313

 InPost sp. zo.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059

 
Dane osobowe zawarte na dokumentach księgowych (faktury, paragony) zostają powierzone następującemu biurze rachunkowemu jedynie w celach obsługi księgowej przedsiębiorstwa:

 

 Biuro Rachunkowe Anna Lipińska, ul. Chrobrego 20 A, 87-100 Toruń

 

 Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: sklep@gruszka2005.pl